Yuriy Novikov
Yuriy Novikov
Goalkeeper coach
Date of birth
19.05.1972
Nationality
Kazakhstan
Up