Coaches
Askar Idrissov
Assistant Senior Coach
no photo Nurbol Zhumaskaliyev
ассистент старшего тренера
Yuriy Novikov
Goalkeeper coach
Kairatali Kunhodjayev
Massage therapist
Pavel Laptev
Videographer
Up