Coaches
Nurbol Zhumaskaliyev
Assistant senior coach
Askar Idrissov
Assistant Senior Coach
Yuriy Novikov
Goalkeeper coach
Up