Құжаттар

Құжаттар

2034 жылға дейін қазақстандық футболды дамыту Стратегиясы (қаз)
Жүктеу
Стратегия развития казахстанского футбола до 2034 года (рус)
Жүктеу
Strategy for the development of Kazakhstan football until 2034 (en)
Жүктеу
Қауіпсіздік тәртібі
Жүктеу
Ойыншылардың ауысуы мен мәртебесі бойынша ҚФФ тәртібі
Жүктеу
Кодекс этики КФФ
Жүктеу
Антидопинговая программа НОК РК_2020
Жүктеу
АНТИДОПИНГОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ КФФ_2021
Жүктеу
Қазақстан Республикасының дене шынықтыру және спорт туралы Заңы
Жүктеу
Білім берудің Халықаралық стандарт 2021
Жүктеу
Международный олимпийский комитет Антидопинговые правила Применимые к XXXII Олимпийским Играм Токио 2020 (по состоянию на март 2021 года)
Жүктеу
ВСЕМИРНЫЙ АНТИДОПИНГОВЫЙ КОДЕКС 2021
Жүктеу
Закон Республики Казахстан о физической культуре и спорте
Жүктеу
Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2019 года
Жүктеу
Инструкция для прохождения онлайн курса по антидопингу
Жүктеу
Международный стандарт по терапевтическому использованию 2021
Жүктеу
International Standard for Education 2021
Жүктеу
International Standard for Therapeutic Use Exemptions 2021
Жүктеу
IOC Anti-Doping Rules applicable to the Games of the XXXII Olympiad Tokyo 2020 as of March 2021
Жүктеу
World Anti-Doping Code 2021
Жүктеу
FIFA | Legal Portal
Жүктеу
FIFA Clearing House Regulations
Жүктеу
РЕГЛАМЕНТ FREEDOM QJ LEAGUE
Жүктеу
КОММЕРЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ FREEDOM QJ LEAGUE
Жүктеу
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ FREEDOM QJ LEAGUE
Жүктеу
«Қазақстан Футбол федерациясы» қауымдастығы» ЗТБ жарғысы
Жүктеу
Регламент КФФ о футбольных агентах
Жүктеу
Политика КФФ по предотвращению и урегулированию конфликта интересов
Жүктеу
ҚФФ Футбол агенттері туралы Регламент
Жүктеу
Regulation of KFF on Football Agents
Жүктеу
ҚФФ Әдеп Кодексі 2023
Жүктеу
Code of Ethics 2023
Жүктеу
ҚФФ мүдделер қақтығысын болдырмау және реттеу саясаты 2023
Жүктеу
Policy of KFF on prevention and settlement of conflict of interests
Жүктеу
Запрещенный список 2024
Жүктеу
Prohibited List 2024
Жүктеу
Тыйым салынған тізім 2024
Жүктеу
Summary of Major Modifications and Explanatory Notes
Жүктеу
Негізгі өзгерістердің қысқаша мазмұны және түсіндірме жазбалар
Жүктеу
Обзор основных изменений
Жүктеу
Программа мониторинга 2024
Жүктеу
2024 жылға арналған мониторинг бағдарламасы
Жүктеу
The 2024 Monitoring Program
Жүктеу
Қазақстан футбол федерациясының дисциплинарлық тәртібі
Жүктеу
ҚФФ Дауларды шешу жөніндегі палатаның рәсімдік ережелері (21.08.2023 ж. өзгерістер енгізілген)
Жүктеу
REGULATIONS OF KAZAKHSTAN FOOTBALL FEDERATION on the status and transfers of players
Жүктеу
Устав ОЮЛ «Ассоциация «Казахстанская Федерация футбола» (рус)
Жүктеу
Statutes of the Association of legal entities “Association “Kazakhstan Football Federation" (eng)
Жүктеу
Жоғары